Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis inSalon

Definicje

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Jarosław Juszkiewicz JJIT, ul. Ledóchowskiego 6B/6, 81-189 Gdynia, e-mail: info@insalon.pl.

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Salonu to panel zarządzający Wizytówką i rezerwacjami Salonu, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej inSalon.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.insalon.pl na rzecz Użytkowników.

Rejestracja to procedura utworzenia Konta Salonu przez Użytkownika upoważnionego do dokonania tej czynności w imieniu Salonu, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

Salon to podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej lub innych usług związanych z pielęgnacją urody.

Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: inSalon.pl.

Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Jarosław Juszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Juszkiewicz JJIT, ul. Ledóchowskiego 6B/6, 81-189 Gdynia, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9581498608 oraz REGON 364113370, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.

Wizytówka Salonu to podstrona wydzielona w zasobach Serwisu i opublikowana w jego obszarze, zawierająca informacje dotyczące Salonu, umożliwiająca Użytkownikom skorzystanie z systemu rezerwacyjnego Salonu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: www.insalon.pl/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i rejestracja konta w serwisie

 1. W celu korzystania z Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie Wizytówką i rezerwacjami Salonu odbywa się za pośrednictwem Konta Salonu. Korzystanie z Konta Salonu jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Salonu wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Salonu następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Salonu danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola potwierdzenia, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Usługi bezpłatne świadczone w ramach serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza rezerwacyjnego,
  3. udostępnienie wyszukiwarki Salonów,
  4. udostępnienie mapy,
  5. wprowadzenie opinii o Salonie,
  6. wprowadzenie komentarza,
  7. prowadzenie Konta Salonu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza rezerwacyjnego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza rezerwacyjnego i zostaje rozwiązana w chwili złożenia rezerwacji lub zaniechania jej złożenia przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza rezerwacyjnego, w celu zarezerwowania wizyty w wybranym Salonie. Celem zarezerwowania wizyty, Użytkownik w obszarze formularza rezerwacyjnego wskazuje:
  1. usługę, która zostanie wykonana podczas wizyty,
  2. termin wizyty, wybierając datę i godzinę wizyty w obszarze kalendarza,
  3. Dane Kontaktowe Użytkownika.

Rezerwacja zostaje złożona z chwilą jej potwierdzenia przez Użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, przesłanego wiadomością SMS pod numer telefonu wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika przez Użytkownika i użycie przycisku „Potwierdzam rezerwację”.
Przed wysłaniem formularza rezerwacyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymywania drogą elektroniczną lub SMS-ową informacji o lokalnych promocjach.

 1. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Salonów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki, w celu wyszukania Salonów przy wykorzystaniu dostępnych kryteriów, w szczególności kryterium lokalizacji i zakresu usług świadczonych przez Salon.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie okna aplikacji Mapy Google (https://google.pl/maps) w celu precyzyjnego określenia lokalizacji siedziby Salonów.
 3. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzania opinii o Salonie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Salonie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Salonie, w celu jej wprowadzenia. Użytkownik może wprowadzić opinię po skorzystaniu z usług Salonu, zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzania komentarza zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania formularza do artykułu lub informacji zamieszczonych w Serwisie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza wprowadzania komentarza do artykułu lub informacji zamieszczonej w zasobach Serwisu, w celu ich wprowadzenia i opublikowania.
 5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Salonu zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili jego Rejestracji. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie panelu, służącego do zarządzania Wizytówką i rezerwacjami Salonu.
 6. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Wizytówka salonu i system rezerwacyjny

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Salonów Usługę prowadzenia Wizytówki Salonu.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie w zakresie prowadzenia Wizytówki Salonu oraz odpłatnie, w zakresie korzystania z systemu rezerwacyjnego.
 3. Przedmiotem Umowy o świadczenie niniejszej Usługi jest publikacja Wizytówki Salonu w zasobach Serwisu, w celu promowania prowadzonej przez Salon działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej lub innych usług związanych z pielęgnacją urody.
 4. Użytkownik administrujący Wizytówką Salonu może w szczególności wprowadzić w jej obszarze następujące elementy:
  1. nazwę i adres siedziby Salonu,
  2. dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia Salonu,
  3. informacje o cenach i zakresie usług świadczonych przez Salon,
  4. zdjęcia lub grafiki.
 5. Wprowadzenie wszelkich elementów będących przedmiotem praw autorskich, a w szczególności nazw, logotypów lub zdjęć, może zostać dokonane wyłącznie przez Użytkownika dysponującego właściwą licencją, pozwalającą na ich wykorzystanie w obszarze Wizytówki Salonu.
 6. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z logotypów i zdjęć wprowadzonych w obszarze Wizytówki Salonu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności w celu promowania Serwisu oraz usług świadczonych przez Salon.
 7. Celem konfiguracji systemu rezerwacyjnego, Użytkownik administrujący Wizytówką Salonu wprowadza informacje o dostępnych terminach wizyt za pośrednictwem funkcji terminarza.
 8. W ramach funkcjonalności systemu rezerwacyjnego, Użytkownicy Serwisu mogą dokonywać rezerwacji usług świadczonych przez Salon.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację usług zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu, gdyż nie jest stroną umowy o świadczenie tej usługi.
 10. W obszarze Konta Salonu, Użytkownik administrujący Wizytówką Salonu może zarządzać rezerwacjami, a w szczególności: wyświetlić listę dokonanych rezerwacji, potwierdzić wykonanie zarezerwowanej usługi, anulować rezerwację lub wyświetlić statystyki rezerwacji, w tym kalkulację przychodu.
 11. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Wizytówki Salonu zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika, przez każdą ze stron.

§5 Płatności

 1. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z systemu rezerwacyjnego jest rozliczane:
  1. prowizyjnie od wartości usług zrealizowanych przez Salon, których rezerwacja nastąpiła za pośrednictwem Serwisu, albo
  2. okresowo, w modelu abonenckim.
 2. W przypadku wyboru płatności prowizyjnej:
  1. Wartość prowizji ustalana jest na podstawie zgodnych oświadczeń woli stron (Usługodawcy i przedstawiciela Salonu), wyrażonych w formie pisemnej albo elektronicznej przy użyciu adresów e-mail, wchodzących w zakres Danych Kontaktowych Usługodawcy oraz Danych Kontaktowych Użytkownika.
 3. W przypadku wyboru płatności w modelu abonenckim:
  1. Usługa jest ograniczona czasowo i jest automatycznie odnawialna.
  2. Świadczenie realizowane jest w zakresie wskazanym w ofercie, zgodnie z wybranym pakietem.
  3. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
  4. SMSy wysłane przez Salon poza darmowym zakresem zawartym w wykupionym abonamencie są dodatkowo płatne, każdorazowo zgodnie z wartością wskazaną w wybranym pakiecie.
  5. W przypadku, gdy Salon korzysta z zewnętrznego systemu płatności PayU, w celu opłacenia kosztów SMS-ów, ponosi on koszty prowizji operatora płatności.
 4. Wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy zostanie wypłacone przelewem na jego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. W przypadku niewypłacenia wynagrodzenia w terminie wskazanym w powyższym punkcie, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), za okres od dnia wymagalności wynagrodzenia do dnia zapłaty.
 6. W przypadku niewypłacenia wynagrodzenia w terminie umownym, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Użytkownikowi administrującemu Wizytówką Salonu dostępu do Wizytówki Salonu oraz systemu rezerwacji.
 7. Użytkownik administrujący Wizytówką Salonu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej pod adres e-mail w Danych Kontaktowych Użytkownika.
 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 §6 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 9.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Jarosław Juszkiewicz JJIT, ul. Ledóchowskiego 6B/6, 81-189 Gdynia, e-mail: info@insalon.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu do przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§8 Prawa i obowiązki stron

 1. Znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia, domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez niego treści bezprawnych, mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu lub naruszających dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu, a także udzielenia Użytkownikom rabatu na usługi własne lub podmiotów trzecich, świadczone za pośrednictwem Serwisu lub poza nim.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszenie przez Użytkowników postanowień Regulaminu, a nadto w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. utracone korzyści.

§9 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§10 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 4. Usługodawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje” Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 


 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

– Adresat: Jarosław Juszkiewicz JJIT, ul. Ledóchowskiego 6B/6, 81-189 Gdynia

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

– Data zawarcia umowy

 

 

– Imię i nazwisko

 

 

– Adres

 

 

– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

Adresat: Jarosław Juszkiewicz JJIT, ul. Ledóchowskiego 6B/6, 81-189 Gdynia

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika: 

Nr telefonu Użytkownika:  

Adres e-mail Użytkownika:  

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 

Reklamacja dotyczy:

 

 

 

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: 

 

 

Opis problemu:

 

 

 

 

 

Żądanie reklamacji:


 

 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

Składając reklamację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

                                                                                                                                             

Podpis składającego